Politika kvality, životného prostredia a energetiky

BioVendor - Laboratórna medicína a.s. je certifikovaná spoločnosť podľa noriem ISO 9001:2015 (systémy manažérstva kvality), ISO 13485:2016 (požiadavky na zdravotnícke pomôcky) a ISO 14001:2015 (systémy environmentálneho manažérstva) a ISO 50001:2018 (systémy energetického manažérstva).

Vedenie spoločnosti stanovilo politiku kvality a environmentálnu politiku s cieľom stanoviť základné pravidlá orientované na spokojnosť zákazníkov, profesionalitu našich zamestnancov a dodržiavanie zavedených systémov riadenia.

Politika kvality

Základnou orientáciou spoločnosti v oblasti starostlivosti o kvalitu je:

 • rozvíjať spoločnosť so zavedeným a fungujúcim systémom kvality, ktorý zabezpečí stálu kvalitu produkcie a stane sa tak vyhľadávaným obchodným partnerom a dodávateľom, s ktorým sa vytvorí pocit istoty nielen pre zákazníka, ale aj pre zamestnancov spoločnosti.

orientácia na zákazníka:

 • spokojnosť zákazníka odráža kvalitu poskytovaných služieb a výrobkov v oblasti zdravotníckych pomôcok a len spokojný zákazník sa vráti
 • úlohou všetkých zamestnancov spoločnosti je rýchlo a bezchybne realizovať požiadavky našich zákazníkov, čo vedie k spokojnosti so službami spoločnosti
 • výrobky okrem požadovanej kvality spĺňajú aj požiadavky predpísané platnou legislatívou Slovenskej republiky a krajín Európskej únie

orientácia na dodávateľa:

 • s dodávateľom sa budujú a upevňujú dlhodobé obojstranne výhodné vzťahy

orientácia na zdroje:

 • potreby zdrojov sú priebežne monitorované všetkými manažérmi
 • určuje sa rozsah zdrojov potrebných na zabezpečenie procesov (zamestnanci, infraštruktúra, nakupované služby)
 • zabezpečenie zdrojov zodpovedá požiadavkám na dosiahnutie kvality
 • zamestnanci spoločnosti sú podporovaní vo svojom odbornom rozvoji prostredníctvom systému podpory vzdelávania v spoločnosti
 • každý zamestnanec je osobne zodpovedný za zabezpečenie odbornej úrovne všetkých vykonávaných činností
 • záväzok neustáleho zlepšovania systému manažérstva kvality a zabezpečenie potrebných zdrojov na tento účel

dodržiavanie platných právnych predpisov:

 • Dodržiavanie platnej legislatívy je samozrejmosťou a vyžadujeme ho aj od našich dodávateľov

Politika ochrany životného prostredia

Spoločnosť BioVendor - Laboratorní medicína a.s. prijala zodpovednosť za šetrnosť k životnému prostrediu a zaväzuje sa:

 • dodržiavať právne a iné požiadavky, ku ktorým sa spoločnosť zaviazala a ktoré sa týkajú environmentálnych aspektov spoločnosti
 • neustále zlepšovať environmentálny profil organizácie
 • znižovať vplyv svojich činností a služieb na životné prostredie
 • predchádzať znečisťovaniu životného prostredia
 • zvyšovať povedomie zamestnancov o ochrane pracovného a životného prostredia a o všetkých vplyvoch výrobných a nevýrobných činností a poskytovaných služieb a výrobkov na životné prostredie
 • dlhodobé ciele - zníženie uhlíkovej stopy do roku 2030

Energetická politika

Energetická politika spoločnosti je proces zabezpečovania energetických potrieb budov a zariadení vo vlastníctve spoločnosti BioVendor - Laboratórium medicína a.s. s cieľom znižovania nákladov na spotrebu. Na zabezpečenie zvyšovania energetickej efektívnosti je zavedený systém riadenia založený na norme ČSN EN ISO 50001 - Systémy energetického manažérstva. Predmetom systému energetického manažérstva je distribúcia a využívanie energie na zásobovanie laboratória, logistiky, administratívy a ďalších súvisiacich činností.

V rámci stratégie energetického manažérstva sa vedenie spoločnosti zaviazalo:

 • všade tam, kde je to možné a účinné, vytvárať podmienky a zdroje na dlhodobé zlepšovanie energetickej efektívnosti
 • prijímať opatrenia na neustále zlepšovanie energetickej hospodárnosti
 • zabezpečiť dostupnosť informácií a všetkých zdrojov potrebných na dosiahnutie cieľov a zámerov
 • dodržiavať právne a iné požiadavky týkajúce sa využívania energie, spotreby energie a energetickej hospodárnosti
 • podporovať nákup energeticky účinných výrobkov, zariadení a služieb
 • podporovať energeticky uvedomelé správanie zamestnancov a návrhy na zníženie spotreby energie a efektívne využívanie energie
 • optimalizovať spotrebu (zlepšovanie tepelno-technických vlastností budov, energetickej účinnosti používaných technológií a zariadení, efektívnosti prevádzky)

Certifikáty ISO

ISO 9001ISO 13485ISO 14001ISO 50001