Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti BioVendor Slovakia s. r. o., sídlo: Kopčianska 80, 851 01 Bratislava, IČO: 46 265 082, zapísanej v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 91318/B (ďalej len „spoločnosť“ alebo „predávajúci“) a jej obchodných partnerov v obchodných záväzkových vzťahoch.
 2. Za kupujúceho sa na účely týchto OP považuje každá fyzická osoba- podnikateľ a právnická osoba, ktorá s predávajúcim uzatvorila kúpnu zmluvu.
 3. Tieto OP sa nevzťahujú na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.
 4. Predávajúci nie je prevádzkovateľom internetového obchodu.

II. Objednávanie tovaru

 1. Katalóg tovaru, ktorý predávajúci ponúka na predaj je zverejnený na webovej stránke predávajúceho www.biovendor.sk (ďalej len „webová stránka predávajúceho“).
 2. Kupujúci môže vytvoriť objednávku (ďalej len „objednávka“) nasledovnými spôsobmi:
  1. e-mailom na adrese: obchod@biovendor.sk,
  2. telefonicky prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho, pričom kontakty na obchodných zástupcov sú zverejnené na webovej stránke www.biovendor.sk/kontakty,
  3. pridaním zvolených produktov do zoznamu a následným odoslaním elektronickej  požiadavky o tovar prostredníctvom webovej stránky predávajúceho.
 3. Po doručení objednávky predávajúci vypracuje a zašle kupujúcemu cenovú ponuku (ďalej len „cenová ponuka“).
 4. Cenová ponuka obsahuje identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho a kupujúceho v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, e-mailová adresa a / alebo telefónne číslo, označenie a počet kusov objednaného tovaru, jednotkovú cenu tovaru a celkovú cenu objednávky.
 5. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza okamihom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho s cenovou ponukou. Od tohto okamihu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy.
 6. Predávajúci má právo pristúpiť k zrušeniu objednávky alebo jej časti pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípadoch, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila cena tovaru. V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 7. V prípade, že sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak, majú tieto OP prednosť pred akýmikoľvek podmienkami stanovenými kupujúcim (predávajúci a kupujúci ďalej spoločne len „zmluvné strany“).
 8. Uzatvorením kúpnej zmluvy predávajúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito OP a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.

III. Cena za tovar a dodacie podmienky

 1. Cena za tovar je zmluvnými stranami vzájomne dohodnutá na základe cenovej ponuky vypracovanej predávajúcim podľa článku II. ods. 3 a 4 týchto OP a odsúhlasenej kupujúcim podľa článku II. ods. 5 týchto OP.
 2. V prípade, ak cenová ponuka nezahŕňa náklady na doručenie, bude k cene za tovar pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa dohodnutého spôsobu a miesta doručenia.
 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu riadne a včas podľa plánu dodávok. Miestom plnenia bude miesto dodania kupujúceho, ktoré bude dohodnuté pri prijatí objednávky.
 4. Termín dodania bude dohodnutý individuálne v závislosti od skladovej dostupnosti objednaného tovaru a požiadaviek kupujúceho.
 5. V prípade neočakávanej prevádzkovej poruchy, zlyhania informačného systému alebo vyššej moci si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť dohodnutý termín dodania.
 6. Prepravu tovaru zabezpečujú externí dopravcovia, s ktorými predávajúci spolupracuje. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možný aj osobný odber tovaru kupujúcim.
 7. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutý kúpnu cenu spôsobom podľa článku IV. týchto OP.

IV. Platba za tovar

 1. Platbu za tovar uskutočňuje kupujúci na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
 2. Platba sa vykonáva bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený vo faktúre.
 3. Zmluvné strany si môžu individuálne dohodnúť aj iný spôsob platby za tovar, ako spôsob uvedený v ods. 1 tohto článku.
 4. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.

V. Nebezpečenstvo škody, záruky a reklamácie

 1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia dodaného tovaru.
 3. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí, pričom v prípade vád zjavných pri preberaní tovaru je kupujúci povinný takéto vady vyznačiť na dodacom liste spolu s menom a podpisom prepravcu, ktorý zabezpečoval dodanie tovaru. Na neskoršie reklamácie zjavných vád sa neprihliada.
 4. Ak nie je uvedené inak, poskytuje predávajúci záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. V prípade tovaru, pri ktorom bola výrobcom stanovená doba exspirácie, sa za záručnú dobu považuje doba exspirácie. Kupujúci je povinný predávajúceho bezodkladne písomne informovať o akýchkoľvek a všetkých skrytých vadách tovaru zistených počas trvania záručnej doby a poskytnúť predávajúcemu primeranú lehotu na ich odstránenie.
 5. Predávajúci akceptuje reklamácie skrytých vád len v prípade, ak ich kupujúci oznámil písomne a zároveň ak doručil predávajúcemu všetky vadné tovary. Lehota na vybavenie reklamácie sa preruší v prípade, ak kupujúci neposkytne predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť za účelom vybavenia reklamácie.

VI. Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich výlučne za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov z takejto zmluvy, a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke predávajúceho v sekcii „Ochrana osobných údajov“, do tejto sekcie je možné vstúpiť aj kliknutím na nasledovný odkaz: www.biovendor.sk/suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy neupravené týmito OP sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory sa pokúsia riešiť vzájomnou dohodou, V prípade, že zmierlivé riešenie nebude možné, bude prípadný spor prejednaný a rozhodnutý vecne a miestne príslušným súdom Slovenskej republiky. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Tieto OP nadobúdajú účinnosť dňa 18. 09. 2023.