Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prejavením súhlasu so spracovaním osobných údajov súhlasíte so spracovaním osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby spracovávaných spoločnosťou BioVendor Slovakia s.r.o (ďalej ako správca). Chceme vás informovať o vašich právach súvisiacich s týmto spracovaním.

Osobné údaje registrovaných užívateľov

  • Správca uchováva osobné údaje registrovaných užívateľov a meno, priezvisko, telefón a email.
  • Osobné údaje sú spracovávané za účelom nákupu produktov a využívanie servisných služieb správcu
  • Osobné údaje sú uchovávané počas doby 5 rokov od posledného prihlásenia užívateľa

Vaše práva

Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba  súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba   kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba,  môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/.