fastGEN
Prehľad riešení

fastGEN

Technológia fastGEN je založená na uživateľsky prívetivom a rýchlom pracovnom postupe spracovania vzoriek. Princípom technológie fastGEN je ultra hlboké sekvenovanie krátkych amplikónov získaných jedinou polymerázovou reťazovou reakciou so špeciálne označenými hybridnými primermi. Komplexnosť nášho riešenia NGS dopĺňa softvér GENOVESA na analýzu nespracovaných dát. Technológia fastGEN je vhodná pre klinický materiál a diagnostiku, pretože personalizovaná medicína je veľkým prísľubom pre pacientov s rakovinou alebo dedičnými ochoreniami.

Hlavné výhody

  • jedinečná - jednoduchá, mimoriadne citlivá, špecifická a účinná technológia
  • robustný - robustnosť dosiahnutá použitím krátkych amplikónov získaných jednou polymerázovou reťazovou reakciou s špeciálne značenými hybridnými primermy
  • rýchly - menej ako 30 minút manuálnej prípravy
  • spoľahlivé - výrazne nižšia pravdepodobnosť chýb, rovnomerné pokrytie pre rôzne amplikóny a rôzne vzorky

fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit

Fúzny gén BCR::ABL1 zohráva významnú úlohu v patogenéze rôznych rakovín krvi, najmä chronickej myeloidnej leukémie (CML). Testovanie fúzneho génu BCR::ABL1 je nevyhnutné pre riadenie rozhodovania o liečbe leukémie a pomáha identifikovať pacientov s leukémiou s pozitívnym Filadelfským chromozómom, ktorí môžu mať prospech z cielených terapií, ako sú inhibítory tyrozínkinázy (TKI).

 

FastGEN BCR::ABL1 cancer kit je navrhnutý pre presnú detekciu fúzneho génu BCR::ABL1, ktorý pokrýva tri najbežnejšie zlomy - major, minor a micro, a umožňuje genotypizáciu a analýzu mutácií v kinázovej doméne tohto génu (kodóny 237-510).

 

fastGEN PIK3CA Cancer kit

fastGEN PIK3CA Cancer kit

Gén PIK3CA (Fosfatidylinositol-4,5-Bisfosfát 3-Kináza Katalytická Podjednotka Alfa) je najčastejšie mutovaný gén pri rakovine pŕs a je dôležitý aj pri iných typoch rakoviny. V súprave fastGEN PIK3CA Cancer sú pokryté exóny 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14 a 21.

fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer kit

fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer kit

fastGEN POLE kit bol obohatený o vybrané kodóny exónov 3, 7 a 8 génu CTNNB1 (Catenin Beta 1), ktorý je spojovaný s kolorektálnym karcinómom a rakovinou vaječníkov. Takto rozšírený kit poskytne viac dôležitých informácií pre stanovenie diagnózy.

fastGEN TP53 Cancer kit

fastGEN TP53 Cancer kit

Mutácie v géne TP53 (Tumorový proteín p53) sú spojené s radom typov rakovín, vrátane tých dedičných. S kitom fastGEN TP53 Cancer je možné detegovať mutácie v exónoch 2-11, dva nekanonické exóny medzi exónmi 9-10 a prilehlé intrónové oblasti. 

Súprava CFTR fastGEN

Súprava CFTR fastGEN

Mutácie v géne CFTR spôsobujú závažné autozomálne recesívne ochorenie cystickú fibrózu, ktoré vedie k závažnému poškodeniu pľúc, tráviaceho systému a ďalších orgánov v tele. Včasné rozpoznanie cystickej fibrózy a s tým spojený začatok liečby je dôležitým faktorom prognózy tohto ochorenia.

fastGEN Solid Cancer kit

fastGEN Solid Cancer kit

Pre indikáciu správnej terapie metastazujúcich kolorektálnych karcinómov liekmi panitumumab alebo cetuximab a prípadne pre hodnotenie prognózy ochorenia je vyžadovaná informácia o mutačnom statuse génov KRAS, NRAS (kodóny 12, 13, 59, 60, 61, 117 a 146) a BRAF (kodóny 600 a 601).

Súprava fastGEN Lung Cancer

Súprava fastGEN Lung Cancer

Informácie o mutačnom stave génu EGFR (exóny 18, 19, 20, 21) sú potrebné na indikáciu správnej liečby metastatického karcinómu pľúc liekmi, ako sú gefitinib, erlotinib, afatinib alebo osimertinib na báze inhibítorov tyrozínkinázy.

Súprava fastGEN Brain Cancer kit

Súprava fastGEN Brain Cancer kit

Nádory centrálneho nervového systému predstavujú rôznorodú skupinu ochorení. Informácie o mutačnom stave génov IDH 1 (kodón 132) a génov IDH 2 (kodón 172) sa používajú na posúdenie prognózy ochorenia a na diferenciálnu diagnostiku nádorov mozgu.

fastGEN TERT Cancer kit

fastGEN TERT Cancer kit

Mutácie v géne TERT (Telomeráza Reverzná Transkriptáza) sú spojované so zvýšeným rizikom rôznych druhov rakovín, najmä s melanómom a s myeloidnou leukémiou. fastGEN TERT Cancer kit je zameraný na promotorovů oblasť, kde oveľa častejšie vznikajú somatické mutácie. Spolu s kitom fastGEN Brain Cancer zameraného na detekciu génov IDH 1 a IDH 2 vytvára ideálnu kombináciu pre stanovenie správnej diagnózy alebo prognózy u pacienta.

GENOVESA fastGEN modul

Je to jedinečné cloudové riešenie typu "všetko v jednom" na pokročilú analýzu sekvenčných dát s jednoduchým a intuitívnym ovládaním.

Máte otázku? Kontaktujte nás

Štigová Hana
Štigová Hana
Produktový a obchodný manažér pre oblasť genetiky a molekulárnej biológie